ANTOLOGIBIDRAG, FORORD OG EFTERORD


Hegels filosofi

Hegels Filosofi (2020) er skabt i anledning af 250-året for den tyske filosof G.W.F. Hegels fødsel. Hegel (1770-1831) er ud fra sin kulturelle virkningshistorie at dømme den mest indflydelsesrige moderne filosof overhovedet. Denne bog, der er skrevet som et sammenhængende filosofisk essay, forsøger at give et helhedsindtryk af Hegels filosofi ved at gennemtænke den – både historisk og aktuelt. Anders Fogh Jensen har skrevet efterordet "Om det ene og det andet".

Læs mere om bogen.

 

 

 

Jobs bog

Det er din egen skyld – Jobs Bog (2017)  er skrevet på nudansk og er udgivet i en nyfortolket oversættelse af Jobs Bog fra Det Gamle Testamente og indeholder tre skarpe, fortolkende essays af henholdsvis filosoffen Anders Fogh Jensen, som har skrevet indledningsessayet "Forvandlingen", psykologen Elli Kappelgaard og teologen Leif Andersen.

Læs mere om bogen.
Hverdagen som slutspurt

Hvorfor skal hverdagen ligne en slutspurt? (2012) ønsker at stille spørgsmålet hvad en skoleform, der er opstået i 1850'ernes særlige blanding af landbrugssamfund, senromantik og begyndende demokrati, kan tilbyde os hypermoderne og superrefleksive individer. Anders Fogh Jensen har bidraget med kapitlet: Odysseus' rejse.
 

Læs mere om bogen.Galskabens historie

Galskabens Historie (2003) er oversat fra ´Histoire de la folie à l'âge classique´ fra Editions Gallimard 1972. Dertil kommer Anders Fogh Jensens introduktion "Indledning til Galskabens historie" der redegør for andre sider af værkets historie, karakter og betydning. Galskabens historie handler om disciplinering, klassifikation og blandingen af straf/udstødelse og terapi/human behandling.

Læs mere om bogen.

De syv dyder i går og i dag

I De syv dyder - i går og i dag (2020) har Anders Fogh Jensen skrevet kapitlet ”Retfærdighed. Ikke tilværelsens fordelingsnøgle.” I fraværet af etisk og moralsk dannelse bliver samfundets borgere og institutioner kastebold for magtbegær og modeluner. Men hvordan kan dyderne genfinde deres plads, og hvor skal dannelsen komme fra? Det spørgsmål hjælper Anders Fogh Jensen med at besvare i sin analyse af retfærdighedsbegrebet.


Læs mere om bogen.Ord til hinanden

I Modersmålselskabets årbog: Ord til hinanden (2013) har Anders Fogh Jensen bidraget med artiklen "Tale der der virker. Godt.", hvor han med baggrund i Pearces teori forklarer, hvordan samtale, relationer og kommunikation indvirker på hinanden. Kontekst, erfaring og mange elementer er på spil, når vi taler med
hinanden.


Læs mere om bogen.

 


Venstrefløjens nye tænkere

Venstrefløjens nye tænkere (2011) giver en introduktion til de mest centrale teoretikere på den nye venstrefløj. Bogen giver en samlet præsentation af den nutidige venstrefløjstænkning. Antologiens 10 kapitler giver en forståelse af nøglebegreberne hos forskellige venstreorienterede tænkere. Anders Fogh Jensen bidrager i kapitlet ”Kapitalisme og kritik. Boltanski & Chiapello” en analyse af  Luc Boltanski og Ève Chiapellos filosofi.
Læs mere om bogen.Overvågning og straf

Overvågning og straf (2002) udlægger straffens forvandling fra skafot til fængsel. Pointen, som værket er bedst kendt for, er, at vi gennem fængslet selv skaber de forbrydere, vi har brug for. Udviklingen er ikke sket på grund af humanisme, snarere på grund af et behov for mere og mere differentieret disciplinering. Anders Fogh Jensen har skrevet indledningen.


Læs mere om bogen.

Det epidemiske samfund

I Det epidemiske samfund (2020) har Anders Fogh Jensen bidraget med kapitlet ”Epidemiernes historiske aftryk.” Bogen analyserer vores samfund, der blev ramt af coronaepidemien og ser COVID-19 som en forandrende begivenhed og et historisk brud. Bogen sporer de dybereliggende brud og de myriader af tanker og relationer, som COVID-19 har ført med sig og reflekterer over tilstedeværelsen af epidemien i en historisk kontekst.

Læs mere om bogen.

 

 

 

Grundbog i anvendt filosofi

Grundbog i anvendt filosofi (2013) handler om, hvor og hvordan filosofi kan forstås og udøves som en anvendelsesorienteret disciplin. Den rummer både en specialiseret filosofifaglighed og filosofiens samvirke med praksisområder indenfor for eksempel sundhed, miljø, pædagogik, ledelse, medier og teknologi. Anders Fogh Jensen har bidraget med kapitlet ”Filosofi er et liv”, hvor han beskriver livet som filosof.
Læs mere om bogen
.
Tid til respekt

Tid til respekt (2004) er en antologi, der er redigeret af Stig Dalager, Per Schultz Jørgensen og handler om social polarisering på boligområdet. Anders Fogh Jensen har skrevet kapitlet ”Befrielsens styresystem”.

 

 

Læs mere om bogen.

ANTHOLOGIES, PROLOGUES AND AFTERWORDS

Projectification

Projectification of Organizations, Governance and Societies - Theoretical Perspectives and Empirical Implications (2023) is an anthology which examines what the development of projectification means for organizations and societies around the world, offers a multifaceted approach to the study of projectification and throws important new light on this important yet understudied subject. Philosopher Anders Fogh Jensen has contributed with the chapter "The Philosophical History of Projectification: The Project Society" to the anthology.

Read about the book here.