Den professionelle samtale

Filosofisk-psykologiske temadage for professionelle

 

Efterår 2017, vinter 2018

Anders Fogh Jensen og Vibe Strøier

  

5 temadage for professionelle der igennem deres arbejde har som opgave at tale med mennesker i større eller mindre livsindgribende forandringer. Fokus er på samtaler om eksistensvilkår, dvs. forandringer, dilemmaer og søgen efter mening såvel i arbejdslivet eller som i privatlivet.

 

Sted: Stokkerup, Strandvejen 724, 2930 Klampenborg.

 

Tider:  Alle dage fra 9.00-15.30 (kaffe fra 8.30-9.00)

23/11 2017, 13/12 2017, 8/2 2018, 7/3 2018, 18/4 2018

 

Pris: 11.500 kroner plus moms. inkl. fortæring

 

I det smukke røde hus tæt på vandet og Dyrehaven vil vi på de 5 dage betragte de menneskelige vilkår i en filosofisk og psykologisk belysning. Dagene vil rumme teoretisk inspiration fra filosofien og psykologien og derudover træning i filosofisk-psykologiske samtaler med deltagerne selv i centrum. 

Hver af dagene har udgangspunkt i en tematik, som kobles til en   filosofisk og psykologisk ideverden som præsenteres og debatteres. Der trækkes tråde til den enkeltes konkrete eksistens og menneskelige vanskeligheder heri. Endelig introduceres og trænes helt konkrete metoder til samtaler inspireret af dagens filosofiske og psykologiske tema. 

 

 

1. dag - 23. november 2017

Tema: Tålekraft 

Filosofi:  Baruch de Spinoza.

Den hollandske filosof, Baruch de Spinoza skrev i det 17. årh. en traktat om, hvordan det hele hang sammen og kaldte den Etikken. Det er en lære om, hvordan det værende virker. Vi ser på, hvad dette at tænke alt som kroppe, der sætter sig sammen og adskiller sig har at tilbyde os, der gerne vil leve gode liv i dag. 

Nøglespørgsmål bliver: Hvad er en ”krop” og hvad er den i stand til? Hvad nedbryder en og hvad gør en stærkere?

 

Psykolog: Emmy Van Deurzen

Den engelske professor i Psykologi Emmy Van Deurzen er mere optaget af at yde den måde hendes klienter lever på retfærdighed end at fjerne specifikke problemer eller fokusere på særlige symptomer. 

Emmy van Deurzen har som en af sine virksomme arbejdsmetoder udviklet hvad hun kalder ”De fire eksistensdimensioner” som er en undersøgelse af fire forskellige, men indbyrdes afhængige og forbundne dimensioner af den menneskelige tilværelse: Den fysiske, sociale, personlige og åndelige. 

Nøglespørgsmål bliver: Hvilken betydning har de forskellige eksistens-dimensioner for vores konkrete levede liv?

 

 

2. dag. 13. december 2017

Tema: Angst 

Filosof: Søren Kierkegaard

Den danske filosof, Søren Kierkegaard har om nogen formet angstbegrebet. Vi ser på, hvordan angst er grunden i den menneskelige eksistens, og hvordan det, fordi det er bundet så tæt sammen med mulighedsbegrebet, er mere aktuelt end nogensinde.

Nøglespørgsmålet bliver: Hvordan kan man, som Kierkegaard siger, ”dannes ved Angesten”?

 

 

Psykolog: Irvin D. Yalom

Den amerikanske professor i psykologi Irvin Yaloms postulat er, at der er bestemte grundvilkår eller ”ultimative anliggender” som alle mennesker konfronteres med. Det er disse anliggender som er kilden til al angst. Disse grundvilkår er: Døden, friheden, aleneheden og meningsløsheden. Selvom disse grundvilkår synes mørke og dystre rummer de også deres polariteter. Glæden, livet, forbundetheden, meningsfuldheden, valgene.

Metoden heri er en fænomenologisk dialog. 

Nøglespørgsmålet bliver: Hvad beder vores tilværelse os om? Og hvordan svarer vi på dette?

 

3. dag. - 8. februar 2018

Tema: Hvordan bliver man den man er?

Filosof: Friedrich Nietzsche

Den tyske filosof Nietzsche havde som et af sine fornemste projekter at afsløre de gældende værdiers hulhed, men han forberedte også det 20. århundredes idéer om det ubevidste. I sit mere eksistensfilosofiske hjørne gjorde han det til sin opgave at lære enhver at blive den de er – og hvordan han tænkte sig det ser på vi på denne gang.

Nøglespørgsmålet bliver: Hvordan bliver man den, man er?

 

Psykolog: Emmy Van Deurzen

Den engelske professor i Psykologi Emmy Van Deurzen mener at menneskelige problemer håndteres ved at reflektere over dem i bredest mulig forstand med det formål at klarlægge og kaste lys over dem. Hun er optaget af hvilke polariteter vi befinder os i i vores konkrete tilværelse og hvordan disse polariteter hiver og slides i os.  

Emmy Van Deurzen er optaget af de meget konkrete forskellige måder, vi som mennesker forholder os til vores verden på og har fokus på, at vi som mennesker skal turde kaste os ud i livet og se problemerne i øjnene. Ikke at turde face livets genvordigheder og glæder gør os svage. ”Livet har en måde at afsløre sprækker i de mest stædige selvbedrag på” siger hun. 

Nøglespørgsmålet bliver: Hvilke polariteter befinder vi os i i vores tilværelse og hvilken betydning de har for vores konkrete liv?

 

4. dag. 7. marts 2018

Tema: Kastethed

Filosof: Martin Heidegger

Det 20. århundredes største filosof, Martin Heidegger, viste os med sit hovedværk, Væren og tid, hvordan vores eksistentielle vilkår for altid vil være bundet til tiden. Og tiden er altid begyndt inden vi begynder, verden er allerede fortolket og udlagt inden vi kastes ind i den og giver os til at kaste projekter ud. Nøglebegrebet denne gang bliver Heideggers begreb om kastethed (geworfenheit), og nøglespørgsmålet bliver: Hvordan forholder jeg mig til, at mine udkast bærer mine vilkårs præg?

 

Psykolog: Ernesto Spinelli

Den engelske professor i psykologi Ernesto Spinelli er meget påvirket af Heidegger. Med Spinellis fænomenologiske  tilgang udfoldes den  oprindelige betydning af begrebet ”therepeia” - at passe på den anden ved at være ved siden af ham eller sammen med ham. Spinelli har  udviklet en meget konstruktiv samtalemetode ”Anden-Fokuseret” lytning hvor man hele tiden som samtalepartner vægter en balance mellem at nysgerigt udforske ja næsten ”flytte ind i den andens livsverden” og samtidig kunne træde ud af den for at forholde sig til den anden som en provokerende jævnbyrdig sparringspartner. 

Nøglespørgsmålet her bliver, hvordan man kan balancere det at skifte mellem at være ”MED” og ”FOR” den person man fører en samtale med. 

 

5. dag. 18. april 2018

Tema: Mening

Filosof: Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre var den franske replik på Heidegger, og han viste i sine fænomenologiske analyser, hvordan mennesket uundslippeligt må bygge sit liv uden at få tilført mening udefra. Nøglebegrebet denne gang vil være kontingens, dvs. fraværet af en nødvendighed som menneskeligt vilkår. Og vi vil tale om, hvordan denne skæbne som planløs, bedst håndteres i vores liv, fordi den konfronteret i sin nøgenhed ofte fører til en stemning af meningsløshed. Nøglespørgsmålet bliver: Hvordan kan jeg leve oven på grundløsheden?

 

Psykolog: Mick Cooper

Den engelske professor i psykologi Mick Cooper har fokus på den menneskelige eksistens gennem et meget relationært perspektiv. Mennesket finder sig selv eller bliver sig selv gennem relationer. Han er kritisk overfor det moderne mantra om ’at finde sig selv’. Et menneske skal ikke først finde sig selv for at blive noget for andre. Indbyrdes for bundethed er et uomgængeligt grundprincip og dermed også de og de valg og dilemmaer det medfører. Ikke at vælge er også et valg 

Nøglespørgsmålet her bliver: Hvad er et valg? 

  

Deltagere: 

Professionelle fra mange professioner, fag og brancher for eksempel: 

Sundhedsverdenen:  Læger, sygeplejersker, psykologer, coaches, undervisere, ledere 

Arbejds- og organisationsverdenen: Konsulenter, coaches, HR-ansatte, ledere, supervisorer, psykologer, læger, ledere, undervisere

Den psykologiske og socialfaglige verden: Socialrådgivere, mentorer, pædagoger, psykologer, konsulenter, psykiatere, terapeuter, undervisere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, familiebehandlere, støttekontaktpersoner, mentorer.

Den kreative verden: Teaterfolk, ansatte i filmbranchen, skuespillere, forfattere.

Den pædagogiske verden: Lærere og pædagoger, gymnasielærere eller ansatte i universitetsverdenen med personaleanliggender 

Kendetegnende skal være, at man er et professionelt nysgerrigt menneske parat til at indgå i et lærende fællesskab, hvor man både er aktiv i diskussioner og øvelser og hvor man selv er i centrum. 

 

Du er velkommen til at skrive eller ringe for nærmere oplysninger til enten til Anders Fogh Jensen eller Vibe Strøier 

Anders Fogh Jensen - tlf- 26809555 - anders@filosoffen.dk 

Vibe Strøier - tlf. 23311186 - vibe@vibestroier.dk