Frihedsbilleder

Antikken
Første bestemmelse: Fri er den, der ikke er slave.

Frihed som udlicitering og decentralisering af kontrollen

Forhandlingspædagogikken skal lære individer at begå sig i det liberale samfund. Tæt knyttet hertil er de socialkontrakter, der i løbet af 1990’erne har spredt sig udi det sociale: Kontrakter for egen læring, egen integration, egen opdragelse, egen videreudvikling, egen integration på arbejdsmarkedet osv. Det handler om at udlicitere styringen til individerne selv ved at give dem friheden til selv at vælge. Det kan man netop, fordi frihed indebærer, at man får ansvar. Man styrer igennem ansvarliggørelse ved at udstyre individer med valgfrihed. Det kalder man undertiden for mægtiggørelse – eller som det også hedder fra den engelsksprogede litteratur: empowerment.
Socialarbejdere må derfor være motivationsarbejdere. Deres opgave er at motivere individerne til at handle selv, så der er spil det liberale nav, og så der er hold i det liberale ansvarshåndtag. Den socialarbejder, der må falde tilbage på de bureaukratiske regler og administrere klienten, har spillet fallit. Han har ikke formået at få det liberale styresystem til at virke, og må i erkendelsen af at der ikke er spil i navet, placere en bestemmelse.
Fireogtyvende bestemmelse: Frihed er udliciteret kontrol.
Femogtyvende bestemmelse: Fri er den, der er ansvarliggjort.

Udliciteringen til det individuelle har at gøre med det, der med Margaret Thatchers udtalelse om at ”there is no such thing as society” er blevet kaldt det sociales død. De sociale sikringer, der blev opbygget igennem det 19. og 20. århundrede – pension, dagpenge, børnepasning, sygehuse, advokatbistand, skolegang osv. – flyttes nu ud til individerne. Eller rettere ansvaret flyttes: Individet må selv bestemme, men er til gengæld også selv ansvarlig for hvordan det går det. Nu er man vel ikke ansvarlig for, om man udvikler en sygdom, som man er genetisk disponeret for? Nej, men man kan oplyse individet om dets udgangspunkt, og de sandsynlige udfald af forskellige levemåder, og gøre det ansvarligt for forvaltningen af disse oplysninger. ”Her er dine gener, her er rygerscenariet og her er ikke-rygerscenariet, her er sandsynlighederne og her er omkostningerne”. Vælg selv og betal selv eller stop resten i lommen.
Den solidaritet, der vokser frem, er en forsikringssolidaritet: Individer kan vælge at binde sig økonomisk sammen med andre. Til forskel fra den sociale sikrings ensartning af de forskelligartede, så segregerer forsikringssolidariteten individerne; elitebilister gider ikke være i samme risikogruppe med unge bilister. Unge kroppe gider ikke være i sygesikringsgruppe med ældre kroppe. På den måde virker forsikringsorganiseringen disciplinerende på individerne: Hvis du kan komme ned på den og den vægt, overgår du til en anden risikogruppe. Hvis du vil installere overvågning i dit hjem og i din bil, så vi kan se, hvad der sker i tilfælde af uheld, kan du få forsikringen billigere. Hvis du vil lade være med at gå ud om aftenen kan du slippe billigere i præmie, og endnu mere, hvis du vil lade være med at bo i risikozoner. På den måde køres overvågning og kontrol ud i samfundets mindste kroge som noget der er villet af individerne selv.

Senmoderne frihedsopgaver 
Den liberale styring af individer står ikke i modsætning til individets egen vilje, men fungerer igennem den. At være fri til… det er at være ansvarlig for, det er at være formateret til styring.
I en større sammenhæng fungerer den moderne selvdannelse sammen med det liberale. At være moderne er at være fri til at danne sig selv gennem sine valg; men dermed bliver man også ansvarlig for, hvem man er.

Seksogtyvende definition: Frihed er pligten til selvdannelse. Ufrihed er friheden fra gennem friheden at skulle danne sig selv.
Syvogtyvende bestemmelse: Frihed er overtryk. Det senmoderne liv er overtrykshåndtering.
Problemet er ikke, at der ingen muligheder er, men at der er så mange. Problemet om friheden har ikke længere at gøre med undertrykkelse, men med overtryk. Derfor virker vor tids optagethed af grænseoverskridelse mere som en paralysering, end som en fri bevægelse.
Var det antikkens opfattelse, at man var fri, når man gjorde, hvad man var bestemt til af sin natur, og var det det 19. århundredes frihed at blive ved sin læst, så bevæger vi os i dag indenfor en horisont, hvor man er fri, når man gør noget andet end hvad man er bestemt til socialt. Denne bestemmelse rummer det paradoks, at man for at være fri bestemt må være ikke-bestemt – f.eks. bryde med sin sociale arv, overskride de grænser der er sat for en. Netop heri ligger frihedens tvangskarakter: Man er ikke længere fri for at være fri til.

At slippe undertrykkelsesfiguren
Men herved har vi blot gentaget en gammel figur for forståelsen af frihed: Frihed er undslippelse fra undertrykkelse (otteogtyvende definition). Det er den variant, som den franske filosof, Michel Foucault (1926-84) kaldte den repressive hypotese, og som gentages i marxismen, psykoanalysen og snartsagt ethvert dameblad eller tv-serie. Det er den, jeg her har gentaget, når jeg har sagt, at selv det at skulle udfolde sin frihed frit fra undertrykkende magter var indspundet i undertrykkende magter.

Spørgsmålet er, om det ikke ville være mere frugtbart at forlade magtkritikkens undertrykkelsesfigurer og vende tilbage til et græsk dydsbegreb, hvor frihed ikke ligger i at slippe for undertrykkelsen, men hvor frihed snarere består i udfoldelsen af det, der er godt. Dyden – på græsk: arete, på latin: virtus – er en udfoldelse af det, man er bestemt til, nemlig at være menneske. At lege er en udfoldelse af det at være barn, at være tapper, gavmild, redelig og meget andet er at være menneskelig. Det er ikke nødvendigvis mere frit end at være fej, streng eller uredelig, fordi alle disse typer af handlinger forudsætter handlefriheden. Men det er nok mere menneskeligt, og spørgsmålet er, om det ikke åbner for en frihed af en anden grad, nemlig en frihed, der ligger i ikke at være splittet i forhold til udfoldelsen af sin menneskelighed. At handle fejt kræver trods alt en større splittelse end at udfolde tapperheden – alle dens besværligheder til trods. Og spørgsmålet er, om ikke det er i denne integration, at vi skal finde dyden, friheden i det menneskelige.
Niogtyvende bestemmelse: Frihed er at udfolde det menneskelige, det integrerede. Efter min mening er der stof til en ekstra tanke omkring det tilsyneladende og det virkelige, som filosofien altid har draget omsorg for. Det er ikke fordi jeg vil sige, at den politiske frihed kun er tilsyneladende. Men spørgsmålet er, om den menneskelige frihed ikke er en mere virkelig frihed?

 

FRIHEDSBESTEMMELSEFRIUFRI
1SocialHerreSlave
2FormålFormålsløsFormålstjenligt
3KosmosOrden (logos)Kaos, tilfældigt
4VidenIndsigt i bestemmelseUvidende om bestemmelse
5SelvetSelvkontrolLaden gøre
6GudMenneskeUmenneskelig
7PatosA-patheia (askese)Begær
8NaturViljeNatur
9AnsvarAnsvarligUansvarlig
10SyndSyndsevneAutomatik
11NaturÅndeligMekanisk
12DeterminationHandle eller lade væreDetermineret
13KraftKunne mødeNedbrydelse
14TankekraftKunne tænkeTænke separation
15NaturModgå naturNaturtvang
16NødvendighedIndsigt i nødvendighedIkke-indsigt
17Determination og handlingFrirumBarriere
18FornuftObjektiv, desinteresseSubjektiv, interesse
19ArbejdeYderliggøre sit indreLønarbejde
20StyringSpilKontrol
21VækstEnergiEntropi (depression)
22StyringFormateretTilfældig
23Homo oeconomicusKalkulerendeLigeglad (uelastisk)
24KontrolUdliciteret kontrolBureaukratisk administration
25SelvbestemmelseAnsvarliggjortSocialt beskyttet
26SelvPligt til selvdannelseFrihed fra frihed
27TrykOvertrykOvertryk
28Unddragelse af undertrykkelseUdfoldelse (som ny undertrykkelse)Ikke-handling
29Menneskelighed (dyd)IntegrationSplittelse